nl

Algemene voorwaarden


Website qrorder.nl is een dienst van Paqqa Websites & SEO. De algemene voorwaarden van Paqqa Websites & SEO zijn van toepassing op alle transacties.
De algemene voorwaarden kunt u hieronder lezen of als PDF downloaden via: Algemene Voorwaarden van Paqqa Websites & SEO


Algemene en Leveringsvoorwaarden Paqqa Websites & SEO

versie 1.0 d.d. 13-06-2016

Artikel 1: Definities en afkortingen.
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Diegene die aan Paqqa de opdracht geeft tot het vervaardigen van zaken en/of verrichten van werkzaamheden. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen of andere rechtverkrijgenden. Paqqa: Het bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 52599035 ingeschreven bedrijf dat een opdracht van de opdrachtgever gaat vervaardigen/uitvoeren. Overeenkomst: De tussen Paqqa en opdrachtgever gesloten overeenkomst d.m.v. het door Paqqa en opdrachtgever ondertekende opdrachtformulier waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Product: de door Paqqa in opdracht van opdrachtgever te realiseren website, webapplicatie of andere toepassing of te verrichten werkzaamheden/diensten.

Artikel 2: Algemeen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere door Paqqa uitgebrachte offerte of aanbieding en op alle tussen Paqqa en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten alsmede alle door Paqqa geleverde producten.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen.
1. Offertes van Paqqa zijn uitsluitend bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn gedaan. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Aanvaarding van een offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd. Een niet integrale acceptatie van een offerte wordt beschouwd als een tegenaanbod of opdracht, in welk geval het bepaalde in lid 2 van dit artikel van toepassing is.
2. Paqqa heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenaanbod niet te aanvaarden. Een integraal, binnen de geldigheidstermijn aanvaard aanbod kan niet door Paqqa worden geweigerd.
3. Door Paqqa in een offerte verstrekte gegevens blijven haar eigendom en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt. Paqqa is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen in berekeningen, prijscouranten, tekeningen of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden. 4. Wanneer op basis van de offerte geen opdracht wordt verleend, kan Paqqa aan opdrachtgever een redelijke vergoeding eisen terzake de door haar verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten, tenzij van te voren schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Overeenkomsten.
Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever dmv ondertekening van het door Paqqa aangeboden opdrachtformulier.

Artikel 5: Annulering van de overeenkomst.
1. Annulering van een opdracht om welke reden dan ook dient schriftelijk te worden gedaan aan Paqqa en behoeft haar schriftelijke instemming.
2. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegestane annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van door Paqqa gemaakte kosten en geleden winstderving.

Artikel 6: Prijs.
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Betalingen van de opdrachtgever aan Paqqa dienen inclusief BTW te geschieden op een door Paqqa aan te wijzen bank of girorekening.
2. De prijs die Paqqa geeft voor de te verrichten prestatie geldt enkel en alleen voor de prestatie conform de offerte.
3. Ingeval in de offerte vermeld staat dat de opdracht of vervolgopdracht en/of onderhoudswerkzaamheden word(en) verricht op basis van een urencalculatie zal de prijs van de opdracht bepaald worden door het aantal uren dat aan de opdracht besteed is. Indien in een offerte een aantal uren vermeld staat zijn dit de voor de werkzaamheden begrote uren. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 7: Informatieoverdracht.
1. Opdrachtgever zal aan Paqqa tijdig alle benodigde data en overige gegevens verstrekken welke voor het uitvoeren van de opdracht benodigd zijn.
2. Paqqa is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden, verlate oplevering, of andere gebreken indien opdrachtgever niet of onvoldoende meewerkt aan het gestelde in lid 1 van dit artikel.
3. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door Paqqa niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of overige gegevens die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals daar zijn fax, telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 8: Prijswijzigingen.
1. Onduidelijke tekst, databestanden of foutieve wijze van aanlevering door de opdrachtgever die Paqqa tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn grond voor verhoging van de afgesproken prijsovereenkomst.
2. Paqqa is gerechtigd de overeengekomen prijsovereenkomst te verhogen c.q. te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
3. Paqqa is gerechtigd om de tarieven van zijn diensten eenzijdig te wijzigen.

Artikel 9: Betalingstermijn.
1. De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien betaling van de factuur niet of niet volledig binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever/wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de uiterste betalingsdatum een rente verschuldigd van 2% boven het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de uiterste betalingsdatum tot en met de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand zal gelden. Buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op 15% van het door opdrachtgever nog verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.
3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt ter voldoening van ten eerste de verschuldigde rente, vervolgens de door Paqqa gemaakte incassokosten en tot slot de oudste nog openstaande vordering.
4. Indien opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn onderneming staakt, worden alle vorderingen van Paqqa op opdrachtgever terstond opeisbaar en kan geen beroep op verrekening worden gedaan.
5. Paqqa is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en haar verplichtingen uit deze voorwaarden op te schorten totdat opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Paqqa is niet aansprakelijk voor schade die een dergelijke opschorting met zich meebrengt.
6. Paqqa is nimmer aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever en/of het door Paqqa aan opdrachtgever geleverde product welke is ontstaan door het niet of niet tijdig betalen aan derden zoals providers/hostingbedrijven etc.
7. Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op compensatie of enige korting ten aanzien van door hem aan Paqqa verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever zijn bezwaren binnen 14 dagen na de datum op de factuur vermeld, schriftelijk aan Paqqa kenbaar maken. Na ontvangst van dit bezwaar zal Paqqa een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Indien voornoemd schriftelijk bezwaar uitblijft wordt de rekening geacht juist te zijn.
9. Paqqa heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruikt te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Paqqa niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Paqqa zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Paqqa kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.
1. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de volledige medewerking bij de aflevering van de door Paqqa vervaardigde producten.
2. De levering van zaken door Paqqa aan opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en eventuele kosten.

Artikel 11: Termijn van Levering.
1. Een door Paqqa opgegeven termijn van levering heeft, tenzij uitdrukkelijk bindend en schriftelijk in de overeenkomst wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking.
2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Paqqa gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door Paqqa mogelijk te maken. In het bijzonder het beantwoorden van en het voorkomen van gebrekkige toelevering van data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht.
3. Bij het niet naleven door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Paqqa is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Paqqa de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
4. De datum van aflevering van een product kan worden gesteld gelijk te zijn aan de datum welke op de factuur voor het in rekening gebrachte product is vermeld.

Artikel 12: Onderzoek bij aflevering en reclames.
1. Opdrachtgever is gehouden na aflevering van het door Paqqa vervaardigde product na te gaan of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Ingeval volgens opdrachtgever het tegendeel blijkt, is hij gehouden Paqqa daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering.
2. Paqqa is alsdan gehouden een, waar dit in zijn vermogen ligt, zo goed mogelijke oplossing voor het in de ogen van de opdrachtgever ondeugdelijke presteren van Paqqa te vinden.
3. De nakoming van de overeenkomst tussen Paqqa en opdrachtgever geldt als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving tijdig te doen, dit zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.
4. De prestatie van Paqqa geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, het heeft bewerkt of verwerkt.

Artikel 13: Intellectueel eigendom.
1. Opdrachtgever garandeert Paqqa dat door de nakoming van de overeenkomst en met name het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals informatiedragers en databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswet 1912 met betrekking tot de onrechtmatige daad.
2. Opdrachtgever vrijwaart Paqqa zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
3. Indien de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Paqqa bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Paqqa door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Paqqa de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, blijft Paqqa steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen detailtekeningen, computerbestanden, en soortgelijke productie en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.v 5. Paqqa heeft het recht ontwikkelde en uitgevoerde werken zelf te gebruiken als promotie materiaal ten aanzien van derden. Wel is Paqqa gehouden hierover eerst overleg met de opdrachtgever te voeren zodat waar mogelijk beide partijen zich in dit promoten kunnen vinden.
6. De door Paqqa volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, webpagina’s, of andere productie en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Paqqa bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productie of reproductie proces worden verveelvoudigd.
7. De opdrachtgever verkrijgt na levering, mits aan volledige betaling van het geleverde product wordt voldaan, het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Paqqa in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken.

Artikel 14: eigendom productiemiddelen.
1. Alle door Paqqa vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, computerprogrammatuur, computerbestanden blijven eigendom van Paqqa, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2. Paqqa is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken af te geven.
3. Paqqa is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken te bewaren. Indien Paqqa en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Paqqa zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Paqqa instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 15: Eigendom opdrachtgever, pandrecht.
1. Paqqa zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er bij levering aan Paqqa een kopie van de afgedragen zaken aanwezig is. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Paqqa verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dit geval dient de opdrachtgever Paqqa op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. Opdrachtgever verleent Paqqa pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Paqqa door hem in de macht van Paqqa worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Paqqa verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 16: Vrijwaring.
1. Opdrachtgever vrijwaart Paqqa voor alle aanspraken die enige derde zou kunnen doen gelden in verband met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die in verband met de overeenkomst door opdrachtgever aan Paqqa zijn verstrekt.
2. Indien Paqqa terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Paqqa alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 17: Overmacht.
1. Tekortkomingen van Paqqa in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of de in het verkeer geldende opvattingen.
2. Tekortkomingen van Paqqa in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine en/of computer storingen en andere hier niet vermelde ongevallen worden aangemerkt als niet aan Paqqa toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot het eisen van schadevergoeding.

Artikel 18: Aansprakelijkheid.
1. Paqqa is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
2. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Paqqa uit welke hoofde ook te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Paqqa betaling ontvangt of heeft ontvangen van de opdrachtgever.

Artikel 19: Toepasselijk recht.
De overeenkomst tussen Paqqa en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 20: indirecte schade.
Paqqa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 21: Specificaties.
Opdrachtgever en Paqqa zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het door Paqqa te leveren product dient te voldoen en in hoeverre Paqqa betrokken zal worden bij onderhoud van het product.

Artikel 22: Eigen Promotie.
Paqqa heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 23: vertrouwelijke informatie en beveiliging.
1. Opdrachtgever en Paqqa zullen vertrouwelijke gegevens van elkaar geheim houden. Onder vertrouwelijke gegevens wordt mede begrepen de door Paqqa tot stand gebrachte en gebruikte software en applicaties.
2. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Paqqa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime of bedrijfsgevoelige informatie. Paqqa is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 24: uitbreiding diensten.
Paqqa zal slechts zorg dragen voor beveiliging, controle, en systeembeheer van het door hem geleverde product indien en voorzover dit uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst uitmaakt.

Artikel 25: Inschakelen providers en andere dienstverleners.
Indien Paqqa adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van het product in te schakelen, is Paqqa niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.

Artikel 26: Extra werkzaamheden.
Indien Paqqa extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht of ontwerp, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van het product in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijs, worden vergoed op basis van de gebruikelijke door Paqqa gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 27: Licentie voor het gebruik van het ontwerp.
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Paqqa, verkrijgt hij een exclusieve en nietoverdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp voor de het product.

Artikel 28: Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in het product zal worden gebruikt. Op verzoek kan Paqqa een kostenraming opvragen bij de betreffende leverancier.

Artikel 29: Dagelijks gebruik product.
1. Het is opdrachtgever toegestaan om op eigen risico voor het dagelijks gebruik van het product binnen de door Paqqa aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van het product aan te brengen.
2. Het herstellen van het product door fouten welke voortvloeien uit bovenbedoelde wijzigingen zullen ten lasten komen van de opdrachtgever.

Artikel 30: Ruimer gebruik.
Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Paqqa niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

Artikel 31: Varianten op het ontwerp.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van Paqqa een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.

Artikel 32: overdragen broncode.
Tenzij nadrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van het product tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van Paqqa

Artikel 33: Bescherming Programmatuur.
Paqqa is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn product te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 34: Naamsvermelding ontwerpbureau.
Paqqa is gerechtigd om diens naam op bescheiden wijze in het product op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 35: Formulieren.
1. indien het geproduceerde product door Paqqa is voorzien van een of meerdere formulieren is Paqqa niet verantwoordelijk voor misbruik of foutief gebruik door de opdrachtgever of door derden van deze formulieren.
2. Opdrachtgever vrijwaart Paqqa voor alle denkbare schade welk een foutief ingevuld of misbruikt en ingezonden formulier aan opdrachtgever teweeg brengt.

Artikel 36: Beëindiging relatie.
1. Indien de relatie tussen Paqqa en opdrachtgever wordt verbroken, zullen beide partijen in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodanig dat het product nog op een normale wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.
2. Indien het in lid 1 van dit artikel genoemde overleg niet tot een wederzijdse oplossing lijdt is de relatie beschouwd ontbonden wanneer Paqqa het op dat moment meest recente product op een informatiedrager heeft afgeleverd aan opdrachtgever.
3. Paqqa heeft het recht de overeenkomst en/of de relatie met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet, opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden of opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk – ras – religie – geslacht – cultuur – afkomst – of anderszins kwetsend genoemd kan worden.


home | contact | inloggen | privacy | voorwaarden
wachten..
© QRorder 2024   | website: paqqa